Fond malých projektů

FMP 2022

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost. 

- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech. 

- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, příp. v dubnu, podzimní kolo v září, příp. v říjnu.

- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

 - Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. 

 - V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

 KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 

 - Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.

 - Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři do konce února (jarní výzva) a do konce srpna (podzimní výzva)

- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace (v mimořádných situacích do 60 dnů)

 - Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce. 

 - Akce určená pro širokou veřejnost. 

 - Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.

Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce: http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.

Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1.  do vyhlášení výběrového řízení. 

 

JARNÍ VÝZVA

PODZIMNÍ VÝZVA

AKCE KONANÉ PO 10.12. běžného roku

Žádost podat do:

29.2. běžného roku

31.8. běžného roku

31.8. běžného roku

Vyúčtování do:

31.8. běžného roku

10.12. běžného roku

5.1. následujícího roku

Vrácení nevyčerpané dotace do:

10.9. běžného roku

15.12.běžného roku

10.1. následujícího roku

 

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 22.10.2020, usnesením č. 11/23 ZO

 Vyvěšeno: 1.10.2021

K sejmutí: 2.1.2022

Sejmuto:                                               Ing. Lucie Dostálová               starostka v.r.

docxFMP-žádost.docx

docxFMP-vyúčtování.docx

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                             

Fond malých projektů 2019

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2019

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2019 je v rozpočtu obce do FMP počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní kolo v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2019 do konce února 2019 (jarní výzva) a do konce srpna 2019 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2019 do vyhlášení výběrového řízení.

JARNÍ VÝZVA PODZIMNÍ VÝZVA AKCE KONANÉ PO 10.12.2019
Žádost podat do:                 28.2.2019           31.8.2019 31.8.2019
Vyúčtování do:          31.8.2019 10.12.2019                 5.1.2020
Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2019 15.12.2019 10.1.2020

 

Žádost 2019

Vyúčtování 2019

 Jaro: ZO ČSOP Bory-Karneval 2019 ve výši 6.500,- Kč,

SH ČMS - SDH - Pálení čarodějnic 2019 ve výši 3.200,- Kč,

TJ Družstevník - Memoriál S. Ochrany ve výši 12.000,- Kč,

TJ Družstevník -Turnaj čtyřher v tenise ve výši 5.000,-  Kč,

Ing. Necidová - Cyrilovská pouť ve výši 5.000,- Kč,

Fond malých projektů 2018

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2018 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2018 do konce února 2018 (jarní výzva) a do konce srpna 2018 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2018 do vyhlášení výběrového řízení.
JARNÍ VÝZVA Žádost podat do: 28.2.2018 vyúčtování do: 31.8.2018
PODZIMNÍ VÝZVA Žádost podat do: 31.8.2018 vyúčtování do: 10.12.2018

AKCE KONANÉ PO 10.12.2018 vyúčtovat do 5.1.2019

Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2018 a 5.12.2018 (10.1.2019)

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 24.10.2017

Vyúčtování 2018

Žádost 2018

Fond malých projektů 2014

Příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce a akce týkající se životního prostředí
Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, a akcí týkajících se životního prostředí konaných v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širokou veřejnost.
Je třeba mít dobře připravený rozpočet celé akce. Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí. Formulář žádosti bude k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách (http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projekt) obce od 1.3.2014

Žádosti je třeba doručit na obecní úřad na předepsaném formuláři (pro rok 2014) do středy 26.3.2014
Druhá výzva proběhne v září 2014

O přiznání finančního příspěvku rozhoduje Zastupitelstvo obce. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace s tím, že žadatel musí předložit vyúčtování přidělených financí nejpozději do 30.11.2014 a to písemně na předepsaném formuláři. V případě, že žadatel tuto podmínku v termínu nesplní, musí vrátit poskytnuté prostředky zpět na účet obce. Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2014 do 26.3.2014. Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

V roce 2014 byly podpořeny tyto projekty:
HC Bory 5000,-
TJ Družstevník fotbal - turnaje 5000,-
TJ Družstevník tenis. - turnaje 4000,-
MOP Bobeš Karneval 4200,-
ČSOP zelená stezka 2800,-
Klub dobré pohody zájezd 4000,-
Celkem za 1. pololetí 25000,-

TJ Družstevník tenis. - turnaje 4000,-
HC Bory 3600,-
KČT Pohádková ves a kino 3800,-
KDP podzimní zájezd 5000,-
KČT Rozsvěcení stromečku a Balónky s Ježíškem 3600,-
SDH čarodějnice 3000,-
Pouť v Dolních Borech 2000,-
Celkem za 2. pololetí 25000,-

Celkem rok 2014  50 000,-

Fond malých projektů 2013

Pro organizované i neorganizované skupiny na konání různých akcí určených pro širokou veřejnost.

První výzva bude do 21.3.2013., druhá pak v září. Více informací  Pravidla 2013FMP žádostFMP Vyúčtování FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2013


ROK 2013

Dětský karneval - MOP Bobeš 4850,-
Vyřezání křovin v cestě na Bukovce - ČSOP Bory 1600,-
Jarní zájezd - Klub dobré pohody 4500,-
Stůl na stolní tenis - TJ Družstevník Bory 15 000,-
Pachové ohradníky kolem silnic - MS Bory 3000,-
Pohádková ves 2013 - KČT Bory 5000,-
Soutěž pro děti Zelená stezka Zlatý list - ČSOP Bory 1500,-
Podzimní výstava + soutěž Borské jablko roku - ČZS Bory 3959,-
Příspěvek na kapelu - Pořadatelé pouti v Dolních Borech 2000,-
Turnaj přípravek ve fotbale - TJ Družstevník Bory 2600,-
Vánoční tvoření pro děti - KČT 3489,-
Mikulášský volejbalový turnaj - volejbaloví nadšenci Bory 1955,-

Celkem 2013  49 453,-

Fond malých projektů 2012

V roce 2012 byly podpořeny tyto projekty:
TJ Družstevník fotbal - turnaje 5000,-
TJ Družstevník tenis. - turnaje 2500,-
Volejbal O pohár starosty 2000,-
MS Bory - pachové ohradníky 3000,-
MOP Karneval 3000,-
Klub dobré pohody zájezd 4500,-
KČT Pohádková ves 4041,-
Celkem za 1. pololetí 24 041,-

TJ Družstevník fotbal - turnaje 6500,-
TJ Družstevník tenis. - turnaje 6500,-
Klub dobré pohody zájezd 3000,-
KČT Vánoční tvoření a novoroční polévka 4500,-
Pouť v Dolních Borech 2000,-
Celkem za 2. pololetí 22 500,-

Celkem rok 2012  46 541,-