O projektu

Ekologická stopa

isca9kwaz8Spočítejte si svoji ekologickou stopu. Kalkulátor ZDE 

A nově ZDE naleznete i Kalkulačku pro výpočet uhlíkové stopy, včetně všech informací.

Co je ekologická stopa?

Ke svému životu potřebujeme pravidelný přísun jídla, energie, spotřebního zboží. To všechno se musí nejprve odebrat z přírody. Pokud se však odebírá více, než se v přírodě stačí znovu obnovovat, může to mít v budoucnosti nepříznivé důsledky. Jaké množství přírodních zdrojů je možné spotřebovávat, aniž by se snížila schopnost ekosystémů poskytovat nadále své statky a služby v dostatečné míře a kvalitě, však není dobře známo. Přírodní obnovitelné zdroje a jejich využívání udržitelným způsobem se proto pro lidskou společnost jeví jako klíčové: jsme závislí na přírodním kapitálu, ze kterého je teprve pak vytvořen kapitál ekonomický.

Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly.

 Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa.

 Ekonomika jako velké zvíře

William Reeds uvádí působivou metaforu k přiblížení podstaty ekologické stopy: "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?"

 Více se dočtete na:

logo-top

Vše o agendě 21

MÍSTNÍ AGENDA 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.
Slovo Místní - odkazuje na naši obec, vlastní místo působení
Slovo Agenda - je latinského původu a známá program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.
Obec Bory se přihlásila do programu MA21 v roce 2009. Pro úspěšné zapojení je třeba splnit řada kritérií srovnatelných s jinými obcemi a městy (vytvoření organizační struktury MA 21, prezentace činnosti a výstupů MA21, veřejná fóra, strategický plán rozvoje obce, atd.).

Komise pro místní Agendu 21 a Projektu Zdravá obec

Organizační zázemí je zcela zásadní podmínkou úspěšnosti procesu MA21. Je ověřeno, že pro fungování systému MA21 je potřeba získat schopného koordinátora. Tento koordinátor zajišťuje propojování aktivit, spolupráci, zapojování dalších subjektů, školení cílových skupin a práci na plánech rozvoje za účasti veřejnosti. Pokud není organizační zázemí umístěno přímo ve struktuře místní správy, musí s ní být oficiálně propojeno, protože jinak není možné prosazovat nutná opatření. Politické zastřešení musí vycházet z rozhodnutí zastupitelstva, které určí jednoho svého člena jako politika zodpovědného za proces MA21 a ustanoví k tomu příslušnou komisi.

Obec Bory na svém jednání dne 10.4. 2009 schválila odpovědným politikem Místní Agendy 21 Josefa Březku a koordinátorkou Blanku Křížovou.

Po volbách 2018 byla jmenována odpovědným politikem starostka obce Ing. Lucie Dostálová, koordinátorkou je nově ing. Mária Necidová. Blanka Křížová byla jsmenována asitentkou koordinátorky.

7.9.2012 ZO schválilo vstup Obce Bory do NSZM.

V současné době jsme na začátku dlouhého procesu budování důvěry a spolupráce mezi místní správou a občany obce. MA 21 je procesem partnerství. Při přípravě a realizaci místních aktivit je důležitá spolupráce místní samosprávy s místními organizacemi a veřejností v co nejvyšší míře.

Udržitelný rozvoj - definice

Definice:

1987 Brundtlandová
„Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby." (Naše společná budoucnost, Academia, Praha 1991, str. 47)

1991, Sbírka zákonů České republiky, 17/1992 Sb.
„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů."

1994, Vavroušek J.

"Trvale udržitelný způsob života - je to takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě."

2000, Rynda I.
„Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických prostředků a technologií uspokojovat lidské potřeby, materiální, kulturní i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů; aby to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich sociálně-politické instituce a procesy."

Čtyři pilíře udržitelného rozvoje:
Ekonomický
Environmentální
Sociální
Lidský

Zdravý kraj Vysočina

Zdravý kraj Vysočina zrav_kraj_2014