Participativní rozpočet - pravidla, harmonogram

Harmonogram participativního rozpočtu Tvoříme Bory 2024

uvolnění části rozpočtu leden 2024
sběr návrhů projektů leden – 29. únor 2024
kontrola a úprava návrhů projektů březen 2024
projednání projektů s veřejností a hlasování duben 2024
realizace vítězného projektu od května 2024

 

Obecná pravidla

a) Pro participativní rozpočet obce Bory bude v rozpočtu vyhrazena částka 50 000 Kč.
b) Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v obci ve shodě s danými pravidly.
c) Role obce je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědná za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně spolupráce na jejich úpravě do realizovatelné podoby.
d) Návrhy občanů se musí týkat projektů na území obce a být v souladu se strategickými a dalšími koncepčními dokumenty.
e) Přípustné jsou pouze ty stavební záměry, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení, tedy takové záměry, u nichž postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu.

Kritéria přijatelnosti projektů

  • Projekt musí být proveditelný, tj. musí být v souladu:

- se zákony a ostatními právními předpisy,
- s územním plánem,
- s rozvojovou strategií obce,
- s dalšími rozvojovými dokumenty obce.

  • Návrh nesmí být v kolizi s již připravovanými nebo realizovanými projekty obce.
  • Projekt bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupno 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému).
  • Projekt bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví obce Bory.
  • Projekt bude respektovat stanovený maximální finanční limit schválený v rozpočtu obce na konkrétní rok, tj. 50 000 Kč na rok 2024.
  • Projekt musí být realizovatelný do konce roku 2024.
  • Oblasti, ve kterých může být návrh podán, jsou omezeny. Podporovány nebudou tzv. měkké projekty (kulturní, sportovní a společenské akce), neboť ty jsou součástí grantu Fond malých projektů Obce Bory. Dále nebudou podporovány projekty, jejichž realizace není v kompetenci obce a projekty, které by podporovaly komerční aktivity.

Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem může být:
• fyzická osoba s adresou trvalého pobytu v Borech a osadě Cyrilov. V případě, že navrhovatelem je osoba mladší 18 let, je nutné v přihlašovacím formuláři vyplnit kontaktní údaje zákonného zástupce, včetně jeho podpisu.

Alokace a maximální výše nákladů na projekt

Celková alokace finančních prostředků na PaR je schválena na příslušný rok jako součást rozpočtu obce. Maximální částka na realizaci je stanovena dle schváleného rozpočtu, přičemž maximální náklady projektu nesmí být vyšší než 50 000 Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje jednak náklady na vlastní realizaci, a jednak nezbytné náklady na související dokumentaci. Navrhovatelé by měli ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. se zastupiteli obce, rešerší na internetu či případnou poptávkou ceny u dodavatele.

docPravidla a postup tvorby participativního rozpočtu Tvoříme Bory