NSZM

Národní síť Zdravých měst České republiky

log
„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj" je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN - WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují.
Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou". Je zejména projektem komunitním - otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.
Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky Evropské unie: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.
Postup k vizi 'Zdravého města, obce, regionu' samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.
Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžeme najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) - a zejména celková 'dobrá správa věcí veřejných' (good governance).

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají zdravý patriotismus, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.
Vstup obce Bory do NSZM
7.9.2012  ZO schválilo vstup Obce Bory do NSZM. vstup obce Bolatice do Národní sítě Zdravých měst.
Oficiálně byla obec Bory přijata do NSZM 27.4.2013 na Valné hromadě členů v Jihlavě
Členstvím v NSZM obec získala řadu nových informací o datačních titulech a fondech Evropské unie. Obec také může spolupracovat s řadou odborných partnerů v České republice i v zahraničí, atd.
V rámci dalších aktivit NSZM se obec zapojí do procesu zkvalitňování veřejné správy (Místní Agenda 21) a do některých celostátních kampaní NSZM ČR.
Obec tedy nebude usilovat „pouze" o dobrý stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.
A proč se obec Bory stala členem NSZM ČR?
Národní Síť Zdravých měst a obcí ČR (NSZM ČR) je organizací mezinárodního významu sdružující obce a města ČR, které se rozhodly zkvalitnit život svých občanů, změnit pohled občanů na život v obci a změnit myšlení občanů v souvislosti s rozvojem obce.
Naše obec se těší na možnost získání zkušeností členských obcí a měst NSZM ČR, možnost posunout celkový rozvoj obce o další stupínky kupředu a to tak, aby nejenom občané Borů, ale i ti z okolí si říkali, že v Borech stojí za to žít!
Od členství v NSZM očekáváme také výrazné oživení kulturně-společenského života pořádáním dalších akcí v rámci NSZM, lepší propojení politické reprezentace a občanů při vzájemných projednáváních rozvoje obce, větší zapojení veřejnosti do řešení problémů v obci, větší odpovědnost občanů za realizaci aktivit rozvoje obce a v neposlední řadě by všechny aktivity měly vést také ke zlepšení mezilidských vztahů.

Deklarace je vstupním dokumentem pro aktivity obce v mezinárodním Projektu Zdravé obce, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotní organizace (WHO), ve spolupráci s mnoho dalšími význačnými odbornými partnery.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 5.10.2012. Deklaraci „Obec Bory-Zdravá obec". Přijetím Deklarace obec potvrzuje svůj zájem o naplňování zásad a cílů základních dokumentů Evropské unie a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.
Přijetím Deklarace obec také potvrdila svůj zájem být řádným členem asociace Národní sítě zdravých měst (NSZM). Obec Bory pro realizaci Projektu Obec Bory - Zdravá obec mj. zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci projektu, zpracuje Strategický plán rozvoje obce s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce v partnerské spolupráci s občany. Cílem celého projektu i zapojení se do aktivit NSZM není nic jiného než zkvalitnit život občanů v obci, zajistit další rozvoj obce a zapojit do dění v obci co nejvíce veřejnosti.