Přehrada Mostiště

Přehrada Mostiště

mostiste1Na jihozápadní straně tvoří hranici katastrálního území Dolní Bory řeka Oslava, která je tu spoutána přehradou Mostiště. Výstavba přehrady pronikavě zasáhla do dosud neporušené údolí řeky. Zanikly překrásné přírodní scenérie s kouzelnými vodními zátokami plnými ryb a jiných živočichů. Zatopilo se koryto řeky plné balvanů, kterými se prodírala, skákala a bublala průzračná voda. Dnes se již nemůžeme projít cestami, které spojovaly Bory s Olším nad Oslavou, ani se dostat po březích zdobenými lučními a lesními porosty pěšky do Velkého Meziříčí.

Zanikla stavení mlýnů Manova, Markova, Polákova včetně mlýna Pekelského a tamní hájenky. Jen v případě nízkého stavu vody můžeme dnes spatřit základy jmenovaných staveb a bývalých vodních náhonů, cest nebo mostů přes řeku V návaznosti na přísné předpisy k ochraně vody byly v I. pásmu přehrady až v dnešní době zbourány rekreační chaty i hájenka Manův mlýn (1987). Údolí řeky se zcela změnilo, ale příroda se i s tímto lidským zásahem v krátké době vyrovnala.

mostiste2Účelem stavby bylo především zabránit častým povodním způsobujícím velké škody níže položeným obcím v povodí. O vybudování přehrady se jednalo již počátkem tohoto století (1904-9) v různých variantách. Jednání se různě protahovala a byla ovlivněna i světovými válkami. Původní záměr byl vybudovat hráz v oblasti Pekla. Další variantou byl záměr z roku 1948, podle kterého se stavba nacházela těsně pod obcí Olší nad Oslavou v nejužším místě údolí. Nádrž měla mít objem 4,4 mil. m3 ( Výměr ONV Velké Meziříčí ze dne 3.9.1948 č.j. 1586/11-X.). Konečně v roce 1950 byl přijat projekt větší nádrže s vybudováním hráze níže po řece umístěné těsně nad bývalým Svobodovým mlýnem nad obcí Mostiště. Stavba započala v roce 1957, trvala 4 roky a nádrž byla napuštěna v roce 1961. Stavba hráze byla první sypanou hrází tak velkých rozměrů u nás (333 tis. m3 sypaného materiálu a dalších desítek tun betonu). Vznikla tak hráz 340 m dlouhá, 32 m vysoká, schopná zadržet 11,937 000 m3 vody. Přehradní jezero je dlouhé 5385 metrů o rozloze 93 ha.

mostiste3K přehradě byla v roce 1961 vybudována úpravna vody na pitnou uvedená do provozu r. 1964 s kapacitou 135 l/s. Přístavbou úpravny byla její kapacita v roce 1994 zvýšena na 220 l/s. Dnes přehrada zásobuje pitnou vodou Velké Meziříčí, Velkou Bíteš, Třebíč a mnoho dalších obcí. Význam vodní nádrže vynikl po vybudování vodovodního přivaděče Mostiště - Žďár o délce 24 km , kterým byly propojeny vodohospodářské soustavy Vír a Mostiště. Právě nad osadou Cyrilov byl na tomto přivaděči vybudován vodojem o objemu 2 x 2800 m3. Přebytečná voda neodebraná úpravnou je využívána k výrobě elektrické energie pomocí Kaplanovy turbíny o výkonu 400kW v podzemí hráze přehrady. V roce 1996 proběhla generální rekonstrukce uzávěru přehrady. Přehrada Mostiště, dnes nazývaná vodárenskou nádrží, má tedy význam jako zdroj pitné vody, doplňující zdroj elektrické energie a působí jako ochrana před povodněmi ( poslední obrovská povodeň byla v květnu roku 1985), přičemž nadlepšuje průtok v řece i v době sníženého přítoku do nádrže.