Čestný občan obce

Čestný občan obce

ubr

 

V neděli 29.11.2009 se nám všem zúčastněným poštěstilo být přítomni výjimečné události, jmenování pana Dr. Josefa Staňka čestným občanem obce Bory.

Toto jmenování se uskutečnilo při příležitosti dalšího setkání bývalých zaměstnanců živcového dolu Hatí, za přítomnosti paní Staňkové, zastupitelů obce a dalších hostů.

 

Parte pan_StaněkZ projevu místostarostky obce: Ludmily Zikmundové,

Vážení hosté, bývalí zaměstnanci Hatí a zastupitelé obce dovolte mě, abych mezi námi přivítala pana Josefa Staňka s manželkou Jitřenkou.

Dnes jsme se sešli při velmi zvláštní a výjimečné příležitosti, která bude - jak se říká - zapsána zlatým písmem do kroniky naší vesnice. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.10.2009 schválilo návrh pí. Blanky Křížové na jmenování p. Josefa Staňka čestným občanem naší obce.

Jana Zikmundová předsedkyně SPOZ:

Pan Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. se narodil v Brně 14. 11. 1928. Studium přírodních a později geologických věd absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1948-1952. Doktorát získal v roce 1952 na základě disertace „Petrografie a mineralogie pegmatitových žil u Dolních Borů". V dubnu 1952 se stal asistentem na katedře mineralogie a petrografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve své vědecké činnosti se zaměřil na studium československých pegmatitů a jejich minerálů. V r. 1953 popsal s M. Novotným z Cyrilova nový minerál cyrilovit. Vědeckou hodnost kandidáta geologicko-mineralogických věd získal v r. 1963 na mateřské univerzitě na základě práce „Pegmatit u Dobré Vody". V r. 1969 se habilitoval pro mineralogii a petrografii spisem „Železnato-manganaté fosfáty západomoravských pegmatitů" a v roce 1971 byl ustanoven do funkce docenta. V r. 1975 spolu s J. Miškovským popsali z Dolních Borů nový minerál sekaninait. V r. 1993 byl jmenován profesorem mineralogie a petrografie. V roce 1998 byl vyznamenán Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity za celoživotní obětavou pedagogickou a vědeckou práci a za zásluhy o rozvoj mineralogie. Na katedře Masarykovy univerzity vyučoval do r. 2007. Za dobu více jak 50-ti letého působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vychoval nespočet odborníků. Prof. Staněk publikoval 180 odborných prací a článků. Podílel se také na Bernardově knize „Mineralogie Československa". Do Bernardovy knihy „Minerály České republiky" přispěl statí o minerálech pegmatitů. Profesor Staněk se zúčastnil řady našich i mezinárodních sympozií a konferencí. V r. 1968 se aktivně podílel na pořádání 23. Mezinárodního geologického kongresu v Praze (s exkurzí v Dolních Borech). V r. 1971 absolvoval tříměsíční studijní pobyt na Islandu, v r. 1972 pak v Norsku. Poznal řadu významných evropských geologických, petrografických a mineralogických lokalit. V letech 1982-2002 zastupoval náš stát v Komisi pro klasifikaci minerálů Mezinárodní mineralogické asociace. Na svých výzkumných a studijních cestách nasbíral obrovské množství minerálů a hornin, jimiž obohatil sbírky Masarykovy univerzity, Moravského zemského muzea a dalších institucí. Nemalé jsou i jeho zásluhy o popularizaci geologických věd formou přednášek a exkurzí, jak pro naše tak zahraniční zájemce. Je po něm pojmenován železnato-manganatý fosfát staněkit. Je pamětníkem těžby živce v Dolních Borech a znalcem geologie v Borech a širokém okolí.

Pan Josef Staněk žije v Brně a ve volném čase už léta pobývá na chatě nedaleko Cyrilova. Přitom vytvořil jedinečný soubor fotografií zachycujících místní krajinu a její proměny už od 50. let minulého století až dosud.  Měli jsme vynikající příležitost si je prohlédnout na výstavě v minulém roce. Své vyprávění o místní krajině doplněné promítáním jeho diapozitivů uskutečnil na besedě Klubu dobré pohody. V září obec Bory vydala jeho knihu „Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí". Její nespornou význačnost podtrhuje ještě to, že jde o první knihu, vydanou v Borech .

Z projevu starosty obce Josefa Březky:

Obec Bory nemá mnoho takových rodáků, kteří by zvýraznili její význam. Víme o knězi-buditeli a spisovateli Josefu Těšíkovi, rodákovi z Horních Borů, jenž žil už v 19. století. Ale máme tu pana Josefa Staňka, který se celý život věnoval místním nerostům a jeho četné práce zná celý odborný svět.  Pojmenováním právě zde objeveného nového minerálu Cyrilovit proslavil jméno části Borů - osady Cyrilova. Naše obec je díky tomuto jedinečnému přírodnímu bohatství světoznámá. Zdejší minerály byly a vždy budou významnou součástí naší obce a života jejích obyvatel. A právě pan Josef Staněk pro poznání přírodního bohatství, které tu máme, a pro propagaci naší obce vykonal tolik, jako nikdo jiný. Jak jsme právě slyšeli, pan Josef Staněk si titul Čestný občan obce Bory zaslouží plným právem.

Pro naši obec a její občany je velkou ctí, že jste to právě Vy, pane dr. Staňku, kdo se stal prvním čestným občanem Borů.

Vážená paní Dr. Jitřenko Staňková, dovolte mě, abych při této příležitosti vyjádřil naději, že i Vás jmenování vašeho manžela čestným občanem naší obce potěšilo. Jménem obce Vám děkuji za Vaši podporu a pochopení, kterou jste mu nejen v životě, ale i při jeho náročné práci poskytla. Vážíme si toho tím více, protože víme, že i vy jste vědecky pracovala v oboru a publikovala své práce, ve kterých jste se zabývala horninami a to i od nás z Borů. Během mnoha let společného života jste oba současně s vzornou péčí o rodinu dosáhli vynikajících úspěchů v práci a společenského uznání. Tím jste vzorem pro nás pro všechny.

Vážení přítomní, dnes před touto slavností jsme přivítali do života nově narozené občánky naší obce. Přáli jsme jim přitom, aby byli zdraví, šťastní, a život se jim po všech stránkách vydařil. A je přímo symbolické, že ve stejný den probíhá i tato druhá slavnost.

Náš první čestný občan, Dr. Staněk potom všem poděkoval a projevil velikou radost nad tím, že zastupitele obce taková myšlenka napadla a že si tohoto jmenování velmi váží. Povyprávěl o tom, jak se do Borů poprvé v roce 1948 dostal a co ho k nim doposud poutá.

Dalším programem odpoledne bylo promítání filmu, který pan Smejkal natočil při loňském setkání „Haťáků" a pak následovala volná beseda.

Foto Stanislav Charvát, grafický návrh "udělovacího" certufikátu Jana Charvátová, skleněný objekt sklárna Princ Žďár nad Sázavou