Geologie

Minerály z Borů a Cyrilova

zhnda-doln-bory-9309Obec Bory, vzniklá v roce 1972 sloučením Dolních Borů, Horních Borů a Cyrilova, patří k předním mineralogickým lokalitám České republiky. Je situována 8 km severně od Velkého Meziříčí v Borské pahorkatině Bítešské vrchoviny, která je součástí větší geomorfologické jednotky-Křižanovské vrchoviny. Geologicky náleží okolí Borů do pestré série strážeckého moldanubika, tvořeného horninami prvohorního stáří, především silně migmatitizovanými pararulami. Velkou část území zaujímá borský granulitový masiv, v němž se střídají granulitové horniny proměnlivého složení. V jeho severním sousedství vystupuje velké hadcové těleso, jež vzniklo přeměnou původních peridotitů, které je lemováno amfibolity a pyroxenity-tzv. diallagity. Jako nejmladší vystupují u Borů a Cyrilova pegmatity, vytvářející menší i větší žilná až čočkovitá tělesa. Z nich byl od konce 19. století až do roku 1972 dobýván křemen a především však draselný živec ortoklas, jako cenné keramické suroviny. Počátkem padesátých let minulého století zde byl založen živcový důl Moravských keramických závodů-Rájec nad Svitavou.

Z katastru Borů je dnes známo přes 140 minerálů, většina z nich byla zjištěna v pegmatitech, dva z nich - cyrilovit a sekaninait jako zcela nové pro mineralogický systém.

Číst více...

Insignie VŠP Jihlava

insignie_2_20090618_1387617314insignie_1_20090618_10164794833.2.2010 Možná si ještě vzpomínáte na besedu s panem Dr. Zdeňkem Laštovičkou o insigniích VŠP v Jihlavě. Byl to tehdy krásný zážitek a my „Boráci" jsme byli řádně pyšní na místo, kde žijeme. Pan Dr.Laštovička pro nás napsal moc krásné povídání o těchto insigniích a celou cestu jejich vzniku. Prosím usaďte se, začtěte se! BK

insignieinsignie_2

Drahé kameny z Borů a nejbližšího okolí na insigniích VŠP Jihlava

Nová kniha

obalkaV říjnu 2009 vydala Obec Bory knížku Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí autora Dr.Josefa Staňka. Tam je také k dostání. Nahlédnout do knhy můžete zde

V roce 2014 byl vydán dotisk této knihy, protože původní náklad 1000 ks byl již zcela rozebrán.

Geologie

pohlednice-geoGeologie

 Jedna z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě je v okolí naší obce. Od konce 19. století až do roku 1972 zde byl s přestávkami těžen křemen a živec pro keramické a sklářské účely. Průmyslovou těžbou bylo odkryto několik významných pegmatitových těles mezi nimiž vynikla zejména žíla Oldřich. Byly zde zarostlé až 0,5 m dlouhé černé sloupce turmalínu, stejně jako stébla andalusitu červené barvy obsahující zrníčka safíru. Jako zcela nový minerál zde byl popsán sekaninait v podobě modrofialových konických sloupců. V dutinách pegmatitu se objevovaly krásné drůzy albitu a záhněd, někde také zelené sloupečky apatitu.  Dále se zde vyskytuje řada vzácných minerálů jako zwieselit, beraunit, monazit anebo zelený verdelit. U Cyrilova byl popsán nový minerál – cyrilovit. Naše obec se jako bohaté naleziště vzácných kamenů stala známou nejen u nás, ale i v celé Evropě. Krásná expozice pegmatitů je nyní instalována v Zemském muzeu v Brně, nerosty od nás najdete v Třebíči nebo v Národním muzeu v Praze a mnohde jinde. I když dnes na sběratelských burzách nemohou kameny z okolí Borů konkurovat dovezeným minerálům z exotických zemí, stále jsou pole okolo obce, zejména na jaře, sběrateli hojně navštěvována. Však i v obyčejné rule, která se těží v kamenolomu v Horních Borech byly nalezeny vzácné oválné pecky serpetinizovaného peridotitu o velikosti až 1 m. Připomínají nám pochody, které probíhaly uvnitř zeměkoule za vysokých tlaků a teplot v prvohorách, kdy se tvořil Český masiv a Českomoravská vrchovina, jejíž částí je i Křižanovská vrchovina, do jejíhož území patříme. Tyto horniny při svém pohybu k povrchu země podléhaly různým proměnám, zejména chemickým a vznikly tak serpentity zelenomodré barvy, známé více jako hadce, která tvoří značnou rozlohu podloží Horních Borů. Motivy růženínu a záhnědy zdobí první samostatnou pohlednici Borů.

Vzácné, staré fotky z Hatí

Několik fotografií od pana Fňukala, máme na stránkách již řadu let, ale teď se nám podařilo získat další fotografie a s velkou radostí a s laskavým svolením majitelů (autory se nepodařilo zjistit) je zde uveřejňujeme.

19511951-2195219531953_foto1956tridirna1962kabrdovrok1953venclkovvenclkov_2


Historie Těžby živce v Borech

tezbazivcetridirnaVzpomínky dlouholetého zaměstnance MŠLZ pana Jindřicha Fňukala:

Půjdete-li z Borů polní cestou směrem na Netín, přijdete asi po 1 km ke kopci porostlém lesním porostem, kterému se říká Hatě. Tento kopec v sobě skrýval několik žil živce, které jsou uloženy od západu k východu se spádem 4O až 55 stupňů a síle od 5 m do 20 m. Tyto žíly se skládají z podloží, mateční žíly a nadloží. Živec samotný dělíme na sodný a draselný. Používá se do polev na porcelán. Živec zde začal kutat po první světové válce nějaký Ital. Dobývání prováděl povrchově. Když mu spadlo nadloží na žíle č. 5 přestal těžit a odešel. V roce 1946 zde začal těžit nějaký Šlof z Brna, který toho asi po jednom roce nechal.

Potom asi v roce 1951-2 se zde ujala kutacích prací firma Moravské zeměvrtné závody Brno. V roce 1953-4 došlo k dalšímu dělení této firmy, které zůstaly průzkumné práce a vlastní těžba byla svěřena Moravským keramickým závodům Rájec-Jestřebí.

Číst více...