Významný rodák

Mimořádný obecní zájezd

321207190 725199655581771_2148175284851199700_nV sobotu 14.1.2023 jsme se vydali na úplně netradiční cestu, jejíž hlavním cílem bylo město  Telč.

Zde totiž působil v letech 1860-1880 náš rodák P. Josef Těšík. Sloužil zde jako děkan a mimo jiné se zasloužil o to, aby hlavním vyučovacím jazykem na zdejší reálce byla čeština. Tehdy to byla první česká škola na Moravě. 

P. J. Těšík se narodil 15.11.1812 tedy nedávno tomu bylo 210 let.

Číst více...

P. Josef Těšík

foto Těšík-JosefTento portrét je zatím neúplný...

V naší obci se nenarodilo mnoho významných osobností. Z nich je patrně nejvýznamnější P. Josef  Těšík z Horních Borů.  

Narodil se 15.11.1812 v Horních Borech č. 27 (dnes č. 137). Vystudoval bohosloví v Brně, vysvěcen byl v r. 1838. V letech 1850 – 1860 působil v Nosislavi u Židlochovic od r.  1860 do r. 1880 v Telči. Telčským děkanem byl od r. 1876. Už během studia se přihlásil k vlasteneckým kněžím (Sušil, Procházka, M. Kulda). Svými články jako např. „Kdo je vaším nepřítelem“, přispíval do novin a časopisů (např. Hlas, Moravan, Našinec, Moravská Orlice). Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, zpracoval je formou jinotajů nebo své povídky kritizující poměry v Rakousku situoval do Číny („Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě, Výlet z Číny do Anamu“). Samostatně vydal sbírku Trní a růže (1874), Kdo jest vaším nepřítelem (1872), Žebrácké listy (1872). Kromě literární činnosti byl  také propagátorem včelařství.

01 Těšík_a_Rampula_IMG_3118_1V r. 1862 se zasadil na telčské radnici o to, aby vyučovacím jazykem na c. k. hlavní škole v Telči (nižší reálce) byla čeština. Byla to první česká střední škola na Moravě. V r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby tato telčská škola byla vzata pod zemskou správu a stala se státní školou. Ve školním roce 1874/75 zemský sněm schválil rozšíření telčské nižší reálky na vyšší. 

P. J.Těšík Zemřel 30. ledna 1880 v Telči, kde je na hřbitově u sv. Anny u hlavního vchodu do kostela pochován. Na pomníku můžeme číst: Josef Těšík, konsistorní a emeritní školní rada, farář a děkan v Telči.  V Telči je po něm také od roku 1902 pojmenovaná ulice v části města Podolí.Díkůvzdání

Nekrolog-Hlas-1880

 

Záhady okolo data narození.

V Telčských listech mají pravidelnou rubriku Výročí významných osobností. Její autor, Oldřich Zadražil chtěl v roce 2013 připomenout  dvousté výročí narození Josefa Těšíka 16. listopadu 1813. (Datum dle Biogramu, který zpracoval v 90. letech minulého století  pro biografický sborník osobností „Kdo byl kdo“, které se o Telč zasloužily, člen jeho redakční rady Doc. MUDr. Otto Svoboda.)

Oldřich Zadražil při pátrání  o Josefu Těšíkovi  navštívil tehdy i webové stránky naší obce, kde v té době nalezl pouze to co jsme objevili v publikaci Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou. (Třebíč: FiBox pro Muzeum silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí, 1992)

Těšík Josef,

narozen 8.9.1814 Horní Bory, zemřel 30.1.1880 Telč

Vysvěcen  r. 1838, farář, později děkan v Telči, člen družiny vlasteneckých kněží (Sušil, Procházka, Šmídek, ale i hr. Sylva-Tarouca aj.).

Hojně publikoval v novinách. Od r. 1850 spoluredaktor Hlasu.

Dílo:

- Růže a trní

- Cestopisné obrázky, 1852 (v Moravanu)

- Obrázky z Číny, 1869 v Mor. Orlici

- Výlet z Číny do Anamu, Našinec 1872-3.

Text krátký a plný nepřesností, jediný, který tehdy byl k dispozici.

Zde pan Zadražil zjistil datum narození  8.9.1814, které nesouhlasilo s jeho poznatky, proto údaje o narození ještě ověřil v diecézním archivu brněnského biskupství v Brně. Zjistil, že v knize narozených Horních Borů se nachází křestní zápis Josefa Těšíka z 15.11.1812. Rozdílné údaje, které okolo data narození existují, vysvětlila vedoucí archivu paní Marie Plevová tím, že datum narození 8.9.1814 patří jeho bratru Františkovi a datum 16.11.1813 pochází z nepřesných údajů uvedených v Galerii kněží brněnské diecéze.  A protože tím bylo jako správné datum narození J.T. potvrzeno 15.11.1812 - 200. výročí narození Josefa Těšíka si v Telči připomněli v listopadovém čísle Telčských listů s ročním zpožděním.

Josef 1812

František 1814

 

 

 

Literární činnost. A záhada podpisu, autorství.

P. Josef Těšík své knihy a články nepodepisoval jménem, ale zkratkou: Od m. p., kromě symbolu pro muže (také symbol planety Mars) podepisoval,se také symbolem kružnice s křížkem nad ní. Otázkou zůstává, o jaký symbol se jedná v tomto případě. Mohl by představovat symbol kostela, tak jak je např. zanášen do map, nicméně v tomto případě se většinou jedná o plný kruh s křížkem. Zkratka m.p. uváděná za podpisem je latinskou zkratkou pro „manu propria“ ve významu „vlastní rukou“ a tedy identický nám známému „v.r.“.

Trní a_růžeP. Josef Těšík působil v roce 1850 (v druhém ročníku) jako spoluredaktor časopisu Hlas jednoty katolické - pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost.

Publikoval v řadě dalších časopisů: Moravan, Našinec, Moravská Orlice, Škola Božského srdce Páně.

Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, zpracovával je někdy formou jinotajů nebo své povídky kritizující poměry v Rakousku situoval do Číny („Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě, Výlet z Číny do Anamu“).

Samostatně vydal sbírku Trní a růže (1874), Kdo jest vaším nepřítelem (1872) a Žebrácké listy (1872).

 

Titul -_Kdo_jest_vaším_nepřítelemTitulní list_Žebrácké_listy--