Poskytnuté informace podle 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na žádost 2021:

1/ Žádost o poskytnutí informace ze 10.5.2021:

 1) doložit, že antigenní testy používané ve školách, prokazatelně a jednoznačně detekují přítomnost živého viru SARS-COV 2 v těle testovaného subjektu. Jinak je povinnost testování žáků ve školách a omezení jejich volného pohybu porušením Norimberského kodexu.

2) předložit vědeckou studii, která jednoznačně prokazuje způsoby přenosu onemocnění Covid 19

3) předložit vědeckou studii, která jednoznačně prokazuje asymptomatický přenos viru SARS - COV 2

4) předložit vědeckou studii, která jednoznačně prokazuje eliminaci přenosu viru SARS-COV 2 nošením roušek a respirátorů 

 Odpověď 14.5.2021

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ.

 

Informace poskytnuté na žádost 2019:

1/ Žádost o poskytnutí informace z 4.2.2019:

                -  žádost o zaslání zápisů ZO a RO

Odpověď: 15.2.2019:

Zápisy byly v anonymizované podobě žadateli poskytnuty.

2/Žádost o poskytnutí informace z 19.8.2019:

-          Žádost o informaci, zda subjekty Domistav CZ a.s., IČO: 27481107, a DOMISTAV HK s.r.o., IČO: 26007177, obě se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové podaly vůči našemu orgánu nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Odpověď: 21.8.2019:

Výše uvedené subjekty nabídku ve smyslu veřejných zakázek vůči našemu orgánu nepodaly.

 

Informace poskytnuté na žádost 2018:

1/ Žádost o poskytnutí informace z 26.3.2018:

-          uvedení názvu právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více  jak 60 dnů

Odpověď: 12.4.2018:

Obec Bory neeviduje dluh právnické osoby, který by byl po splatnosti více jak 60 dnů.

 

2/Žádost o poskytnutí informace z 23.5.2018:

-          GDPR: - Jak zajišťuje organizace výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?

             - Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

             - Kolik korun organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení organizace do

               souladu s GDPR?

             - Kolik činily: - náklady na školení týkající se GDPR,

                - náklady na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu                                             s GDPR,

                - náklady na IT produkty a služby?

Odpověď: 31.5.2018:

  1.        Obec Bory zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů externím poskytovatelem služeb pověřence.
  2.        Služba je poskytovaná bezplatně.
  3.        Obec Bory vynaložila 7.515,- Kč na uvedení obce do souladu s GDPR.
  4.        Školení: 0,- Kč,

Dokumentace: 0,- Kč,

IT produkty a služby: 7.515,- Kč – GDPR optimalizace domény bory.cz pro ochranu osobních údajů.

3/Žádost o poskytnutí informace z 21.11.2018:

-          Dotazník Kastrační program

Odpověď: 22.11.2018:

Obec Bory neřeší situaci toulavých koček, neuvažuje o vzniku kastračního programu a nevykládá žádnou roční částku na řešení situace bezprizorních psů a koček.

  

Informace poskytnuté na žádost 2017:

1/ Žádost o poskytnutí informace z 20.2.2017:

-          Poskytnutí seznamu investičních plánů obce pro rok 2017

Odpověď: 22.2.2017:  Obec Bory nepřipravuje v roce 2017 žádné investiční plány.

2/Žádost o poskytnutí informace z 21.3.2017:

-          Poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.

Odpověď: 29.3.2017

1) - počet svozových míst komunálního odpadu je 0. Odpad je odvážen od každého rodinného domu svozovou firmou,

   - výše poplatku je 500,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci (děti do 5ti let jsou osvobozeny) a 500,- Kč/dům bez trvale hlášených osob,

    - firmy sídlící v obci platí dle kalkulace.

2) a. počet sběrných míst pro tříděný odpad je 0, sběrný dvůr 0, kontejnerová stání 5,

   

    b. druhy tříděného odpadu: papír, plasty+kartony nápojové, sklo čiré, sklo směsné

    c. počet kontejnerů:

        - papír 8 ks 1100 l,

        - plasty+nápojové kartony 13 ks 1100 l,

        - sklo čiré 3 ks - 1100 l – 1 ks, 1500 l – 2 ks,

        - sklo směsné 6 ks - 1100 l – 1 ks, 1300 l – 4 ks, 2100 l – 1 ks

Celkem 30 kontejnerů na tříděný odpad - 8 ks kontejnerů je firmy Ekokom

3) 1x kontejner na textil – TextilEko,

    1x nádoba na drobný elektroodpad – Asekol,

    1x nádoba na úsporné žárovky – Ekolamp

4) Svozová společnost AVE Žďár nad Sázavou s.r.o.

3/Žádost o poskytnutí informace z 13.6.2017:

-          Poskytnutí základních informací o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017.

Odpověď: 26.7.2017:

Obec Bory – nemá přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace,

                      - celkový počet svítidel v obci je 100 ks,

                      - příkon soustavy veřejného osvětlení je 4000 W,

                      - stáří svítidel veřejného osvětlení je do 2 roků,

                      - světelné zdroje jsou výbojka indukční v počtu 100 ks,

                      - počet nosných konstrukcí je: 80 ks betonový sloup,

                                                                                   8 ks ocelový sloup natíraný,

                                                                                 12 ks ocelový sloup zinkovaný,

                - stáří rozvodů elektrické energie veřejného osvětlení je do 25 roků v délce 3500 m,

                - využívá inteligentní řídící systém,

                - neplánuje v pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny

                bodů, generální opravy do veř. osvětlení,

                - průměrná doba provozu VO za rok 2019 byla 2920 hodin,

                - roční náklady na spotřebu el. energie VO za rok 2016 byly 40.000,- Kč,

                - celkové náklady na správu VO za rok 2016 byly 118.000,- Kč,

                - správa VO je zajištěna prostřednictvím odborné soukromé firmy se smluvním vztahem na

                dobu neurčitou,

                - celkové náklady na údržbu VO za rok 2016 byly 78.000,- Kč,

                - výše investic do VO v roce 2016 byla 0,- Kč.

               

4/ Žádost o poskytnutí informace z 10.7.2017:

-          Zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď: 2.8.2017:

  1. Obec Bory neuvažuje o změně autorizované obalové společnosti.
  2. Zájem o spolupráci s firmou REMA AOS, a.s. nemá.
  1.        Smlouva uzavřená mezi obcí Bory a obalovou společností Eko-kom a.s. obec v ničem neomezuje. Ani v uzavření další smlouvy s další společností. V rámci seriózního vztahu, by ovšem informace o změně firmě Eko-kom a.s.  poskytla.
  2.        Smluvní ujednání, ani jiný závazek obce není. Ale okolnost, jakým způsobem firma REMA AOS, a.s získává informace ke svému podnikatelskému záměru, je překážkou velkou.

Náklady ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. obec nepožaduje.

 

Informace poskytnuté na žádost 2016:

1/ Žádost o poskytnutí informace z 5.2.2016:

                - seznam investičních plánů obce pro rok 2016

Odpověď: 23.2.2016

- v roce 2016 se žádné investiční plány nepřipravují.

2/ Žádost o poskytnutí informace z 10.10.2016:

                - seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů,

                - kopii naposledy uzavřené darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek dárce

Odpověď: 20.10.2016

- seznam všech aktivních bankovních účtů byl poskytnut,

- kopie darovací smlouvy byla po vyloučení osobních údajů obdarovaného poskytnuta