Postup a lhůty při vyřizování žádostí

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a za stanovených podmínek:

a) vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a sdělí to žadateli do 3 dnů,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písm. a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše o deset dní. Závažnými důvody jsou:
· vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

· vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

· konzultace s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

Jestliže orgán ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.