Podání opravného prostředku

a) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.Odvolání se podává u toho orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Pokud se rozhodnutí týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V případě přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

b) Proti rozhodnutím, která byla vydána ve správním řízení, se podávají opravné prostředky prostřednictvím orgánu, jenž napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.