Přehled nejdůležitějších předpisů

 

Přehled nejdůležitějších zákonů a obecně závazných vyhlášek (odkaz)

Zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Finanční:

Zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Vyhláška číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky..., ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do ISP
Zákon číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Správna, matrika a sociální předpisy:

Zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdšjších předpisů
Zákon číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

Výstavby a zemědělství:

Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR číslo 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád
Zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon číslo 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ioniz. záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazné vyhlášky obce Bory

Všechny aktuálně platné vyhlášky a nařízení naleznete ZDE