Proběhla kompletní údržba čistírny odpadních vod

ctb3qPHPdwm7p6NaW5h5ryn2Er5O4Bj1Již od loňského roku jsme spolu s panem Milanem Sukem, správcem ČOV, plánovali kompletní výměnu aeračního systému v nitrifikační nádrži.

Hlavním důvodem pro tuto akci bylo částečné ucpání aeračního systému usazeným kalem. To se projevovalo zvýšením tlakových ztrát na výtlaku dmychadel. Dalším klíčovým faktorem byl blížící se konec životnosti membrán aerátorů. Tento stav značně snižoval účinnost kyslíkového procesu čištění, a tím pádem zvyšoval provozní náklady čistírny.
Náš problém jsme konzultovali s Ing. Bedřiškou Hladíkovou ze společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., která je zodpovědnou osobou pro provoz naší čistírny, a také s odborným technologem Ing. Milanem Junem. Jednalo se o nejrozsáhlejší servisní zásah od uvedení čistírny do provozu, proto bylo nutné se na opravu dobře připravit po technologické i administrativní stránce.
Samotná oprava probíhala v druhé polovině října. Byl to náročný zásah. Bylo nutné ve velmi krátké době vyčerpat a vyčistit 6 metrů hlubokou nitrifikační nádrž, odstranit staré trubní aerátory a instalovat a spustit nové. Během čerpání a čištění nádrže nám také značně pomohli dobrovolní hasiči.
cov kalkulace
Ráda bych vyjádřila velké poděkování našim zaměstnancům, kteří tuto opravu zvládli pouze s pomocí odborného dozoru. Díky nim jsme ušetřili obci značné finanční prostředky a dokončili opravu včas, jak to požadovaly příslušné úřady. Rovněž si velice cením ochoty a nasazení pana Juna a paní Hladíkové, bez jejichž pomoci bychom tuto rozsáhlou opravu nebyli schopni realizovat ve vlastní režii.

Ing. Lucie Dostálová, starostka

1 přehled ČOV

 

Postup prací při výměně aeračního systému nitrifikační nádrže ČOV Bory.

Termín prováděných prací: 16.10. – 19.10.2023

Dne 16.10.2023 v 6:00 byla vypnuta čerpadla v čerpací jímce před biologickou linkou ČOV a následně aerace nitrifikační nádrže a míchadlo v denitrifikační nádrži.
Po naplnění čerpací jímky po havarijní přepad začaly mechanicky předčištěné odpadní vody přepadat do obtokového potrubí a následně do dočišťovacího rybníčku, odtud do toku. Množství obtokovaných odpadních vod bylo měřeno.
Po cca 3 hodinách, kdy se usadil kal v nitrifikační nádrži, bylo započato odčerpávání čisté biologicky vyčištěné odpadní vody nad kalovým mrakem do obtoku ČOV pomocí ponorného kalového čerpadla. Současně byly odčerpávány vyčištěné odpadní vody z hladiny dosazovací nádrže a denitrifikační nádrže. Zahuštěný aktivovaný kal usazený v nitrifikační nádrži byl ponorným kalovým čerpadlem odčerpán do předtím vyčerpané nádrže na uskladnění přebytečného kalu. Po naplnění uskladňovací nádrže o objemu 70 m3 byl aktivovaný kal odčerpáván do denitrifikační nádrže až cca 10 cm pod přepadovou hranu.
Do denitrifikační nádrže byl umístěn přenosný ejektorový aerátor, který zajištoval po dobu odstávky dodávku vzduchu pro zde uložený aktivovaný kal. Uskladňovací nádrž přebytečného kalu byla také aerována.

Dne 17.10.2023 byl dočerpán pomocí fekálního vozu zbytek kalu z nitrifikační nádrže. Po vyjmutí aeračního systému z nádrže došlo následně k vyčištění dna nádrže proudem vody. I tato voda se zbytky usazenin byla odčerpána do fekálního vozu. Pomocí fekálního vozu byl všechen kal a usazeniny ze dna nádrže převezeny na ČOV Velké Meziříčí.
Dne 18.10.2023 byla započata zpětná instalace aeračního systému s novými membránami.

Dne 19.10.2023 byla dokončena instalace aeračního systému do nitrifikační nádrže a v odpoledních hodinách byly cca 2/3 objemu aktivovaného kalu z denitrifikační nádrže odčerpány zpět do nitrifikační nádrže. Poté byla spuštěna čerpadla v čerpací jímce a odpadní vody byly opět čerpány do denitrifikační nádrže. Z denitrifikační nádrže byl vyjmut náhradní aerátor a bylo zapnuto míchadlo. Dále bylo zapnuto provzdušňování nitrifikační nádrže a spuštěno čerpadlo vratného kalu. Všechny nádrže se postupně plnily natékajícími odpadními vodami.
K úplnému naplnění všech nádrží na provozní hladinu došlo až v pátek v odpoledních hodinách, kdy začala biologicky vyčištěná odpadní voda odtékat z dosazovací nádrže.

V pondělí dne 23.10.2023 jsem provedl kontrolu ČOV a chodu technologie. Celá technologická linka ČOV fungovala bez problémů. V nitrifikační nádrži byla požadovaná koncentrace kyslíku, hladina dosazovací nádrže byla čistá. Kvalita odpadních vod bude prověřena odběrem kontrolního vzorku.

Vzorky odpadních vod z odtoku ČOV a v toku dle požadavků odboru životního prostředí byly odebrány ve čtvrtek 19.10.2023 dopoledne.

Zprávu vypracoval Ing. Milan Jun dne 26.10.2023

odtPostup prací při výměně aeračního systému nitrifikační nádrže ČOV Bory