Zemědělství

Čas žní

p1130967zne1946zne1946-2n_1946.2Historické fotografie z Borů věnoval pan Luboš Homola, další jsou od pana Josefa Kvapila

Číst více...

Zemědělství

p1120751p9040676p1120750Zemědělská činnost u nás stejně jako jinde prošla a dále prochází změnami, které vyplývají z politicko-hospodářské situace státu. V rámci kolektivizace bylo mimo Cyrilova vystěhováno z každé obce několik rodin. Zemědělské družstvo bylo založeno v r. 1957 v Dolních a o rok později v Horních Borech. Tato družstva byla sloučena v r. 1972 a od r. 1975 bylo JZD Bory sloučeno s JZD Radenice - Sklené a konečně od r. 1983 sloučeno s JZD Mostiště - dnes ZEMAS a. s. . Malovýroba (do 50. let) představovala pestrou škálu pěstovaných plodin na malých políčkách (viz mapa katastru). Požadavek velkovýroby s sebou přinesl scelování parcel do větších bloků. Vzhledem k místním terénním podmínkám však nedocházelo k extrémům, největší blok polí se nyní nachází "U ševčiny" o výměře 46 ha. Odvodnění pozemků - meliorace byly provedeny v letech 1968-71, další byla provedena v návaznosti na zásadní regulaci - napřímení potoka Babačky provedenou v letech 1977-9. Krajina byla také značně upravena rekultivací zemědělských pozemků v letech 1980-1, kdy bylo provedeno zvětšení polí rušením mezí. V návaznosti na zavedení předpisů na ochranu vody ve vodní nádrži Mostiště byla vydána v roce 1986 pravidla hospodaření zemědělských organizací v Pásmech hygienické ochrany.

To s sebou přineslo změny v obhospodařování půdního fondu, struktury plodin, osevních postupů a zatravnění pozemků. Dále došlo k omezení přihnojování a používání postřiků včetně meliorací a byly vymístěny objekty živočišné výroby, polní hnojiště a podobně. Tak se zlepšilo životní prostředí i když na některých polích stále přetrvávají problémy např. s erozí půdy, která dosahuje max. až 18 t/ha/rok. V návrhu územního plánu obce Bory je vypracován návrh komplexní úpravy krajiny, který spojuje hlediska šetrného zemědělského obhospodařování s lokálním systémem ekologické stability krajiny. V době nedávné byly z majetku družstva vydány pozemky několika vlastníkům, kteří začali znovu samostatně zemědělsky hospodařit. Dané území obce při probíhající transformaci zemědělství tak zůstává reálným ekonomickým prostorem pro optimální zemědělské hospodaření, které je kombinací rozumné a ohleduplné velkovýroby s individuálním hospodařením malozemědělců.