FMP 2022

P2222846-710-1200-900-90-center-middleFOND MALÝCH PROJEKTŮ

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost. 

- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech. 

- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, příp. v dubnu, podzimní kolo v září, příp. v říjnu.

- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

 - Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. 

 - V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

 KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 

 - Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.

 - Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři do konce února (jarní výzva) a do konce srpna (podzimní výzva)

- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace (v mimořádných situacích do 60 dnů)

 - Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce. 

 - Akce určená pro širokou veřejnost. 

 - Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.

Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce: http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.

Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1.  do vyhlášení výběrového řízení. 

 

JARNÍ VÝZVA

PODZIMNÍ VÝZVA

AKCE KONANÉ PO 10.12. běžného roku

Žádost podat do:

29.2. běžného roku

31.8. běžného roku

31.8. běžného roku

Vyúčtování do:

31.8. běžného roku

10.12. běžného roku

5.1. následujícího roku

Vrácení nevyčerpané dotace do:

10.9. běžného roku

15.12.běžného roku

10.1. následujícího roku

 

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 22.10.2020, usnesením č. 11/23 ZO

 

Vyvěšeno: 1.10.2021

K sejmutí: 2.1.2022

Sejmuto:                                               Ing. Lucie Dostálová               starostka v.r.

docxFMP-žádost.docx

docxFMP-vyúčtování.docx