Ke 40. výročí ZO ČSOP Bory

Logo webV neděli 17.11.2019 se konala vycházka do PP Rasuveň.

O pralese Rasuveň.

Nevím, jestli jste se zúčastnili poslední vycházky do tohoto starého bukového lesa která se konala v nevlídném počasí 17.11. 2011? Možná, že les v Rasuvni navštěvujete i sami, pak mě potvrdíte, že má svoje kouzlo v každé roční době.

Nyní je vhodná příležitost k opakování společné vycházky. Právě letos, kdy si základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Borech (dále ZO ČSOP)  připomíná 40. výročí založení, uplynulo od vyhlášení přírodní památky Rasuveň (dále jen Rasuveň) 30 let.

Jak došlo k vyhlášení ochrany Rasuvně ? K ochraně území dala nejen podnět a připravila odborné podklady, ale také vedla náročná jednání od roku 1981 ZO ČSOP. Zásadní pro uchování lokality bylo, že se v roce 1984 podařilo zabránit mýtní těžbě bukového lesa v množství cca 220 m³ v nejstarší části lesa. Díky vytrvalého úsilí členů ZO ČSOP a pochopení zástupců orgánů státní správy a organizací (zejména státních lesů) se tento záměr po 8 letech podařilo uskutečnit.  

Rasuveň byla vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor 13.4.1989 Okresním národním výborem ve Žďáře nad S. k ochraně zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového vegetačního stupně stáří 200 let. Později bylo chráněné území převedeno Krajským úřadem Kraje Vysočina, jenž má nyní Rasuveň na starosti, do kategorie Přírodní památky. Je vzdálena asi 2,5 km od kostela v Dolních Borech v k.ú. Dolní Bory. Leží v severozápadní části Borského lesa okolo mírného návrší kopce Bukovec (579 m n. m.) a na jeho západním svahu na výměře 20,5 ha. Má ochranné pásmo o výměře 8,6 ha.

Názvem Rasuveň bylo později pojmenováno nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability, jež se rozkládá kolem této lokality na výměře 1286 ha.

Po vyhlášení Rasuvně provedli členové ZO ČSOP vyznačení hranic barvou a 4 stojany se státním znakem. V roce 2012 obnovili označení hranic chráněného území, umístili 3 nové stojany a informační panel.

Přírodě blízký bukový les v lokalitě Rasuveň je jediným lesním chráněným územím na Velkomeziříčsku. Rozlohou je to největší ze zbytků bučin, v dávných dobách typických pro celý region.

Význam Rasuvně potvrzuje zájem odborníků a to zejména v posledních letech. Bylo zde zjištěno 32 druhů ptáků, 14 druhů dřevin a keřů, 32 druhů rostlin dvouděložných, 12 jednoděložných, 4 druhy kapraďorostů, 3 druhy mechů a 182 druhů hub. V roce 2004 Pavel Marek, ještě student lesního inženýrství, v závěru své ročníkové práce uvedl, že přes ovlivnění lokality člověkem považuje studovaný zbytek lesního ekosystému za přírodě blízkou enklávu tvořící opěrný bod místní krajinné stability. Zajímavé výsledky by mohl dát průzkum hmyzu.

V Rasuvni se hospodaří dle lesního hospodářského plánu, ve kterém jsou zapracovány požadavky ochrany přírody. Po více než 40. letech státních lesů, zde zase hospodaří původní vlastník prostřednictvím organizace Lesní a rybochovné hospodářství s.r.o.

Význam Rasuvně  si uvědomujeme právě v současné době, kdy vlivem sucha a působením kůrovců dochází k totální destrukci stávajících jehličnatých porostů. Přemýšlíme, jak dál hospodařit v nových podmínkách. Už po dvě staletí nám Rasuveň ukazuje, včetně několika zbytků smíšených lesů rozkládajících se na dalších vyvýšeninách Borského lesa, jak by mělo vypadat udržitelné lesní hospodářství. Péčí lesníků v uplynulém období, kdy ještě o suchu nikdo neuvažoval, vzniklo kromě smrkových výsadeb, nejen u Rasuvně, ale i v ostatních lesích mnoho mladých bukových, jedlových nebo javorových výsadeb. Ať rostou, tak jako dosud, jako z vody!   

Nedávno holina po těžbě suchých stromů na severu dosáhla přes ochranné pásmo až k jádru Rasuvně. Také nedaleko hranic Rasuvně na jižní straně vznikla nová holina. Pro les v Rasuvni nastalo nejobtížnější období. Přejeme jí, aby se s následky sucha dokázala vypořádat co nejlépe!  Pavel Kříž 

Rasuveň 17.11.2019

Text k fotografiím

Buk na chůdách

Buk šesterák trošku ztloustl - má 541 cm

Na velikém buku

Největší jedle má obvod 377 cm

Největší modřín má obvod 279 cm

Tady hmyz pilně pracuje

Vycházku vedl Pavel Kříž

Vycházka Rauveň