Co jsme tedy dělali těch skoro 30. let?

* 16.prosince 1979 - ustavující schůze v zasedací místnosti MNV se zúčastnilo 7 členů, zvoleni funkcionáři předseda Pavel Kříž, tajemník Jiří Konečný, pokladník Jaroslav Toman, revizor  Jan Láznička, kronikář Blanka Křížová, po živé diskusi o smyslu a záměrech ČSOP přijaty hlavní úkoly - péče o Mrázkovu louku a získávání nových členů. Tak byla založena naše ZO ČSOP jako první v okrese Žďár nad Sázavou.
 * 1980 - Stěhování mravenců z Dobré Vody, průzkum netopýrů v Hatích, exkurze do přehrady a úpravny vody v Mostištích, prořezávka v lese na výdělek.
* 1981 - Výsadba 120 ks olší u Babačky, u kravína 100 ks břízy, první kroužkování 3 výrů v Pekle, výroba 100 ks pastí na odchyt hlodavců pro KS SPPOP - 150 hodin, členové odebírají časopis Naší přírodou, zřízen účet u ČSS, , nové členské průkazy odpracováno 267 hodin.
* 1982 - tragicky zemřel ve věku 37 let náš člen Stanislav Láznička, autobusový zájezd do skanzenu Veselý kopec a okolí, sledování výskytu kání, vycházka kolem přehrady Mostiště s p. Fňukalem st., oprava inf. panelu na Mrázkově louce, úprava studánky v Hatích, ZO má 17 členů.
* 1983 - průzkumné práce v Rasůvni, budování dětského hřiště u MŠ, sběr skla v obci, vysázeno 100 ks stromků, slavnostní otevírání studánky v Sedličce za účast více než 200 občanů obce, zájezd do Lipnice nad S. a údolí Doubravky, odpracováno 278 hodin.
* 1984/85 - soutěžní odpoledne v KD o životním prostředí, I. sjezd ČSOP v Praze, delegát Kříž, výsadba olší u Babačky 120 ks pro Okresní meliorační správu za cca 6 tis. Kč, exkurze do JE Dukovany, zájezd do Náměště nad O., Kralic a Mohelna, ke dni dětí otevřeno dětské hřiště u MŠ, odpracováno přitom 250 hodin, provedena revize hospodaření od OKRK OV ČSOP a odstraněny zjištěné závady.
* 1986 - výsadba 800 ks sazenic smrku pro státní lesy, sběr odpadků na březích kolem přehrady Mostiště - 25 pytlů, inventarizace mravenců v rámci akce Formica na Šebni, mini festival filmů v místním kině s přednáškou Dr. Daňka o ŽP, odpracováno 280 hodin, kroužek přátel přírody vede učitel Pařil a vede také kroniku ZO, nový pokladník Kříž a nový člen Eliáš, Koukal revisorem ZO, zakoupen fotoaparát .
* 1987 - výsadby zeleně u Babačky 120 ks, sázení sazenic v lese 900 ks SM, zájezd do Moravského krasu, sečení Mrázkovy louky - usušené seno prodáno do JZD za 440 Kč, 1 výr po poranění v lomě Horní Bory ošetřen a vypuštěn na Cyrilově péčí p. Dvořáka - okroužkován, členství ukončil p. Pařil.
* 1988 - podle názoru člena ZO Ing. Hedvábného je čištění odpadních vod z obce Bory vhodnější v biologické nádrži u Jezírka místo budování ČOV, uděleno vyznamenání Global 500 ČSOP a přijetí ČSOP do NF ČSSR, příspěvek do předsjezdové diskuse ČSOP o zrušení členských známek a jejich vylepování do průkazů, vysázeno 120 BŘ, 65 Bor, 50 TO, 100 ks OL ve Skleném nad O., k 70. Výročí založení republiky zasazeny 2 lípy na návsi v Dolních Borech a 1 lípa v parku v Horních Borech, dřevěné oplocení skládky odpadků v Horních Borech, evidence stromové zeleně v obci a okolí pro odbor kultury ONV ZR, pronajmuta školka na pěstování dřevin bezplatně na 10 let od JZD, nový Inf. panel na Mrázkově louce, oprava lípy po vylomené větvi v Horních Borech, pokladníkem je p. Vaverková.
* 1989 - vyhlášení CHPV Rasuveň, oplocení školky,, noví členové Padalík, Prudek a Prudková, vysázeno 400 sazenic, odpracováno 160 hodin, okresní konference ČSOP, čestná uznání Kříž, Toman a Láznička, ZO má 21 členů.
* 1990 - výřez keřů z mezí u Radenic pro JZD, autobusový zájezd do Jeseníků, odpracováno 240 hodin.
* 1991 - získána místnost pro ZO ve víceúčelové budově, vybavena nábytkem OV ČSOP, kroužkování výrů v Pekle.
* 1992 - průzkum obojživelníků v okolí obce provedl Eliáš, průzkum hmyzu v Rasuvni, Pekle a U jezírka, vybudovány a umístěny informační panely v Rasuvni, vyrobeno 42 budek pro ptactvo a vyvěšeno, provedeno spoutání puklého kmene lípy u silnice ocelovými táhly, naše anketa mezi občany obce o zřízení skládky odpadů na Cyrilově vyjádřila nesouhlas občanů s tímto záměrem.
* 1993 - pletí školky a výsek křovin okolo, průzkum obojživelníků na Mrázkově louce, Letní tábor dětí z MOP na Babíně, provedeno kácení 3 suchých stromů v obci, úklid odpadků v Babačce s jejich vystavením u OÚ, první registrace ZO na ÚVR ČSOP, Eliáš ustanoven OkÚ ZR stráží ochrany přírody.
* 1994 - sněm ČSOP v Havlíčkově Brodě - delegát Eliáš, průzkum hlodavců v Rasuvni a Mrázkově louce, nové vybavení dětského hřiště u MŠ, výsadba stromků lip v stromořadí Krásněves, nové čapí hnízdo v Rousměrově, řešena nedovolená výsadba lesních stromků na Mrázkově louce, příprava pohlednice obce s námětem pegmatitů, hnojení stromků ve školce - dobře rostou, započata realizace projektu WWF na celoroční činnost ZO v obci Bory směrem k veřejnosti (dotace 12500 Kč), přijati noví členové Štěpán a Vendulka Křížovi, Vladimír Vávra, členství ukončil Klapal.
* 1995 - vyvěšeny plastové budníky pro sovy a dravce, hlavičkový papír ZO, jízdní řád ČD přístupný na počítači, vyhlášeny památné stromy v obci - javor v polích a 4 lípy v parku, průzkum obojživelníků v Bohdalově provedl pro OkÚ Eliáš, v Krásněvsi při opravě rybníka sledování raci a do Těšíkova rybníka odtud přesunuty posbírané škeble, označení hranic Mrázkova louka a Rasuveň, práce na přípravě materiálů k Obnově vesnice, ÚMOP 3. místo ve Stříbrné niti, sázení stromků u silnice v Krásněvsi, umístění nové hnízdní podložky pro čápy v Rousměrově.
* 1996 - 12 členů odpracovalo 231 hodin, Mrázkova louka sečena vlastníky pozemku a našimi členy za pomoci studentů PF univerzity Palackého Olomouc, na základě našeho návrhu vyhlášeny památným stromem 4 lípy v Rousměrově, pro okresní úřad proveden průzkum mravenců v lese u Dobré Vodě a zjištěno 280 kolonií se 736 mraveništi druhu Forma polyctena, MOP obsadili ve Stříbrné niti 3. místo, výsadba 68 javorů, 16 lip, 3 borovic a 120 odkopků růže šípkové, oprava oplocení školky, čápi v Rousměrově nehnízdili.
· 1997 - 13 členů, odpracováno 227 hodin, Mrázkova louka byla z většiny posečena F. Eliášem, vysázeno 223 javorů a 6 lip, vyhlášení památných stromů - 4 lip v Rousměrově, sledováno a fotograficky dokumentováno vyvedení 2 mláďat výra v pekle, první fotodokumentace eroze půdy na polích směrem k Cyrilovu, děti ve Stříbrné niti obsadily 11 místo, letní tábor byl za dramatického počasí.
· 1998 - 13 členů, odpracováno 260 hodin, sečení Mrázkovy louky, příprava vyhlášení Šebně, vysazeno 267 javorů, děti obsadily ve Stříbrné niti 9. místo. Letní putovní tábor - celých14 dnů.
· 1999 - 13 členů, 20. výročí založení organizace oslaveno na Gerlindě v Rousměrově s MOPíky, 13 členů, odpracováno 368 hodin, sečení Mrázkovy louky, práce při ochraně mravenců v Dobré Vodě, jejich propagace při Vídeňském pochodu, rozebráno 100 ks letáčků, výsadba 160 stromů, z toho poprvé ze školky 22 ks jírovce, 35 stromků odebráno pro potřeby Velkomeziříčské farnosti k výsadbě v krajině, zimní výprava dětí na Babín - péče o jezírka, řada dalších výprav dětí během roku, letního tábora „Návrat z hvězd" v Pavlově se zúčastnilo 35 dětí, stříbrná nit 8. místo, 19 dětí a 5 vedoucích.
· 2000 - 13 členů, odpracováno 144 hodin, kvůli velkému suchu na jaře jsme sázeli až na podzim 85 ks stromů a 20 keřů, výřez keřů ve vysázených stromořadích v Krásněvsi a k Radnicím, sečení Mrázkovy louky, údržba oplocení školky, děti měli během roku na 60 schůzek, 27 dětí se zúčastnilo 14 denní tábora „Krhůtská kronika" za velkých deštů, 8. místo ve Stříbrné niti, v programu Zachraňme studánky se děti starají o 3 studánky v okolí Borů.
· 2001 - 1.5. zemřel v 96 letech náš nejstarší člen Karel Voráč, 17 členů, odpracováno 295 hodin, dokončována příprava vyhlášení PP Šebek, kosení Mrázkovy louky, vysazeno 90 sazenic stromů, 3 sazenice vysazeny při slavnosti otevření nové stavby CHKO Žďárské vrchy, projekt na seminář o biologické ochraně lesa z MŽP byl úspěšný a obdrželi jsme dotaci, , protože u dětí převládla činnost v ochraně přírody skončili jako Pionýři a pokračovali dál jako MOP ČSOP Bobeš, 33 dětí, v soutěži Stříbrná nit získali 4. místo, největší akcí roku byl letní tábor „Městečko Holubinky"v Pavlově
· 2002 - 17 členů, MOP 33 členů, odpracováno 272 hodin, Mrázkova louka-sečení, označení hranic barvou a nový dřevěný stojan s tabulí se státním znakem, 25.6. byla nařízením Okresního úřadu vyhlášena Přírodní památka Šebeň, provedeno označení hranic a umístění 10 stojanů s tabulí k označení PP, uspořádáno setkání všech kteří se zasloužili o vyhlášení PP, propagace PP Šebek v tisku i v televizi, výsadba 25 stromů, pro nízký počet přihlášených se seminář o biologické ochraně lesa nekonal a dotace byla vrácena, účast na mezinárodním semináři o ochraně mravenců v ČR SRN a Polsku nedaleko Drážďan, účast na III. krajské konferenci NNO v Jihlavě, účast na jednání Novoměstské občanské koalice, účast na školení o dotačních programech v oblasti životního prostředí, péče o zpěvné ptactvo - nakoupena pro děti a členy slunečnice, účast MOP v programu ekologické výchovy pořádaném centrem EVVO Pavučina , kurz pro vedoucí pro práci s dětmi absolvovali 3 členové ZO, na činnost MOPu získány dotace přes 35 tisíc Kč na financování vybavení a řady výletů a dalších akcí.
· 2003 - 17 členů, MOP 33 dětí, odpracováno 327 hodin, B. Křížová ukončila vedení MOP, jako ocenění své práce pro děti obdržela svazové vyznamenání „Příroda děkuje", nově se stala vedoucí MOP D. Mejzlíková, ukončila činnost hospodářky ZO J. Vaverková a tuto funkci převzala D. Mejzlíková, kosení Mrázkovy louky, obnova označení hranic PP Rasuveň, zhotoveno a umístěno 5 stojanů k označení PP Dobrá Voda se státním znakem, připraveny a umístěny dva velké dřevěné stojany s informacemi o PP Šebeň, MOP ve Stříbrné niti obsadil 3. místo, letní tábor ve znamení Pána prstenů, řada vícedenních výletů, jako každý rok MOP uspořádal dětský karneval v KD, po 15 letech provedena likvidace školky na pěstování dřevin k výsadbě, vysázeno 48 stromů, zajištění celostátního školení organizátorů akce Formica v Křižanově, pomoc Sdružení Krajina, o.s. při pracích na realizaci plánu péče na PP Šebeň, návštěva 2 tříd ZŠ Bory na Šebni ke Dni země, exkurze pro občany okolních obcí do PP Šebeň s M. Daďourkem a botanická vycházka do okolí Borů s F. Lysákem.
· 2004 - 16 členů, MOP 35 členů, odpracováno 263 hodin, MOP 4. místo ve Stříbrné niti, mimo mnoha výletů a různorodých pobytů se opět konal v Pavlově letní tábor na téma „Akta X", pomoc MOP s pracemi na Mrázkově louce, také jsme uklízeli okolí památného stromu - javoru mléče v Horních Borech, výsadba borové aleje - 200 ks boroviček u cesty v Horních Borech za účasti žáků ZŠ Bory s fin. podporou Nadace Partnerství v rámci projektu Strom života, vyvěšeno 50 budek pro ptáky v lesích u Horních Borů v rámci programu CSOP a Lesů ČR s.p. - „Ochrana biodiverzity v lesích", pro budovanou zahradu SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí jsme vyzvedli 16 listnatých sazenic, vyznačili jsme probírku stromů v údolí potoka a pod lomem v Horních Borech, návštěva Genealogické a vlastivědné společnosti z V. Meziříčí na PP Šebeň, proveden průzkum lesních mravenců kolem Skleného nad O., u Ořechova a Kostelního Vydří, 2 projekty - naučná stezka Šebeň z Fondu Vysočiny a Průvodce naučnou stezkou Šebeň u MŽP byly úspěšné, hospodářka se zúčastnila školení na podvojné účetnictví, na jeho vedení na PC jsme obdrželi dotaci, besedy pro veřejnost o turistice v KD a víceúčelové budově, připojili jsme se k aktivitě ČSOP „Živá zahrada"aj.
· 2005 - 50 členů z toho 15 členů dospělých, 531 hodin, kontrola a úklid odpadků na PP Šebeň, tradičně sečení Mrázkovy louky, oprava poškozeného stojanu u památného stromu - javoru v H. Borech, MOP se jako jiná léta scházejí každý pátek - mladší Trpaslíci v obecní knihovně, starší Vobři v místnosti ve víceúčelové budově, řada výletů a pobytů během roku, účast na Dnu Země SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, pro který MOP připravil lanové dráhy, letní tábor na téma „PTMPPZ", MOP uklidil park v Horních Borech od listí, zatím nejnáročnější akcí z naší dosavadní činnosti byly Naučná stezka Šebeň a Průvodce naučnou stezkou Šebeň, 15 vysázených stromů, v Borové aleji vysazeno 21 boroviček náhradou za uschlé a ukradené, účast na projektu „Obnova veřejné zeleně v Borech", kontrola budek v lese, beseda ve víceúčelové budově o lékařské pomoci p. Dresslerové na Srí Lance zničené vlnou tsunami, uspořádali jsme 4 vycházky pro veřejnost do blízkého okolí obce, propagační činnost v mediích týkající se NS Šebeň aj.
· 2006 - 55 členů, z toho 14 dospělých, hospodářka D. Křížová ukončila činnost, vedení podvojného účetnictví zadáno firmě Ekonom Konzult Group s.r.o., agendy účetních dokladů a příruční pokladny vykonávali Vendulka Křížová a pro MOP D. Křížová., výlety a pobyty během roku na různých zajímavých místech, tradiční dětský karneval, MOP vybojovali ve Stříbrné niti 4. místo, letní strašidlácký „Bubu tábor" v Pavlově, zajištění lanových programů pro Den Země SEV Ostrůvek ve V. Meziříčí, čištění studánek, poprvé jsme provedli u rybníka Halda záchranu 1093 obojživelníků před přejetím na silnici - je to jedno z 18 kritických míst v kraji Vysočina, Mrázkova louka se dočkala nového Plánu péče, mimo obvyklého sečení setu proto děly věci: vyhloubili jsme tůň pro obojživelníky a ve spolupráci s vlastníky pozemků se vykácely listnaté a jehličnaté stromy z náletu kolem cesty a na louce a pak uklidil klest, opravili jsme a přestěhovali na viditelnější místo 1 stojan v PP Rasuveň, slavnostní otevření naučné stezky Šebeň, kontroly stavu a úklid naučné stezky Šebeň, vedení několika návštěv na PP a Naučné stezce Šebeň, vydána propagační barevná samolepky o NS Šebek, uspořádali jsme pod vedením M. Daďourka odborné školení akce Formica, vysadili jsme 12 ks stromů z toho 6 s nevidomým J. Hladíkem, jako ostatní roky jsme pečovali a prováděli výchovný řez dříve vysázených odrůstajících stromů, nejintenzivnější zásah byl kolem Babačky, zúčastnili jsme se projednání úspěšného projektu na obnovu zeleně v obci, máme nové webové stránky http://www.csopbory.unas.cz ., aj.
· 2007 Rychle to utíká, co nevidět si připomeneme 30. výročí založení.