Suchý poldr

Suchý poldr - dokončování projektu

p1200654p1200662p1200656p1200655


Výstavba poldru se blíží svému závěru a tak vám tu nabízíme fotografie z průběhu budování.

Číst více...

Protipovodňová opatření

 „Bory - protipovodňová opatření" je název stavby, která má pomoci řešit ochranu obce před škodlivým průtokem přívalových vod. Ty se při vydatných srážkách hromadí z trati Bukovec  a okolních lesů v mělkém údolí, které kopíruje drobný vodní tok vytékající od rybníčku u silnice dále přes  les, Špačkův žlíbek, louky nad Horníkem a rybník Horník do obce. Přes fotbalové hřiště, loučku pod ním a rybníček pod kravínem se voda valí kanalizací a také po ulici Na Brodku až do Babačky. Právě v úseku mezi Horníkem a Babačkou vznikají škody, které trápí obyvatele obce.

Transformací přívalové povodňové vlny v suchém poldru, snížením hladiny stálého vzdutí v rybníku Horník o 0,40 m a rekonstruováním rybníčku dojde k ochraně obce z původního průtoku Q1 na průtok Q10.  Přítok 1,31 m3.s-1 bude vlivem suchého poldru transformován na 0,40 m3.s-1 a to včetně přítoku 0,21 m3.s-1 do dolní nádrže z pročištěných příkopů kolem komunikací.

Poldr je suchá nádrž, ve které nesmí být žádné stálé nadržení vody. Bude ji tvořit zemní hráz s kašnovým bezpečnostním přelivem délky 15 m. Propustek pod cestou bude zvětšen na DN 1200 mm. Retenční kapacita nádrže bude 5665 m3, max. zatopená plocha nádrže bude 6222 m2 a max. délka vzdutí 154 m.

 Pozemek, kde má být poldr a kterému se říká Špačkův žlíbek už vlastní obec a byl zase po mnoha letech pokosen. Je evidován jako cenná přírodní lokalita „Nad Horníkem"s výskytem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Proto tu bylo zpracováno biologické hodnocení záměru, jehož závěry a doporučení budou při stavbě poldru respektovány. Stavba poldru, prvního z protipovodňových opatření v obci, je už povolena a také finančně zajištěna. Na pokrytí nákladů stavby obec získala od Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi"  částku 1,9 mil. Kč, což je 100% rozpočtu.  Stavba by měla být dokončena do 30.6.2013.   P. Kříž