Co je "Místní agenda 21"

logo-mistni-agenda-21-  nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.
(Pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 2004)

 

Vše o agendě 21

MÍSTNÍ AGENDA 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.
Slovo Místní - odkazuje na naši obec, vlastní místo působení
Slovo Agenda - je latinského původu a známá program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.
Obec Bory se přihlásila do programu MA21 v roce 2009. Pro úspěšné zapojení je třeba splnit řada kritérií srovnatelných s jinými obcemi a městy (vytvoření organizační struktury MA 21, prezentace činnosti a výstupů MA21, veřejná fóra, strategický plán rozvoje obce, atd.).

Komise pro místní Agendu 21 a Projektu Zdravá obec

Organizační zázemí je zcela zásadní podmínkou úspěšnosti procesu MA21. Je ověřeno, že pro fungování systému MA21 je potřeba získat schopného koordinátora. Tento koordinátor zajišťuje propojování aktivit, spolupráci, zapojování dalších subjektů, školení cílových skupin a práci na plánech rozvoje za účasti veřejnosti. Pokud není organizační zázemí umístěno přímo ve struktuře místní správy, musí s ní být oficiálně propojeno, protože jinak není možné prosazovat nutná opatření. Politické zastřešení musí vycházet z rozhodnutí zastupitelstva, které určí jednoho svého člena jako politika zodpovědného za proces MA21 a ustanoví k tomu příslušnou komisi.

Obec Bory na svém jednání dne 10.4. 2009 schválila odpovědným politikem Místní Agendy 21 Josefa Březku a koordinátorkou Blanku Křížovou.

7.9.2012 ZO schválilo vstuo Obce Bory do NSZM.

V současné době jsme na začátku dlouhého procesu budování důvěry a spolupráce mezi místní správou a občany obce. MA 21 je procesem partnerství. Při přípravě a realizaci místních aktivit je důležitá spolupráce místní samosprávy s místními organizacemi a veřejností v co nejvyšší míře.

 

Více informací o MA 21 naleznete  ZDE

Zdravý kraj Vysočina

Zdravý kraj Vysočina zrav_kraj_2014

 

 

Evidence MA21

ceniaOficíální evidence MA 21 v ČR Cenia