Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

Významný rodák J.Těšík

KDY SE VLASTNĚ NARODIL P. JOSEF TĚŠÍK?

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

01_tk_a_rampula_img_3118_1V naší obci se nenarodilo mnoho významných osobností. Z nich je patrně nejvýznamnější P. Josef Těšík z Horních Borů. Proč tomu tak je se dozvíme z jeho biogramu.
Vystudoval bohosloví v Brně, vysvěcen byl v r. 1838. V letech 1850 - 1860 působil v Nosislavi u Židlochovic od r. 1860 do r. 1880 v Telči. Telčským děkanem byl od r. 1876. Už během studia se přihlásil k vlasteneckým kněžím (Sušil, Procházka, M. Kulda). Svými články jako např. „Kdo je vaším nepřítelem", přispíval do novin a časopisů (např. Hlas). Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, zpracoval je formou jinotajů nebo své povídky kritizující poměry v Rakousku situoval do Číny („Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě"). Samostatně vydal sbírku Růže a trní, oplývající dobrým humorem. Kromě literární činnosti byl také propagátorem včelařství. V Telči se v r. 1862 zasadil na radnici o to, aby vyučovacím jazykem na hlavní škole byla čeština. V r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby telčská reálka byla vzata pod zemskou správu a stala se státní školou. Zemřel 30. ledna 1880 vTelči, kde je pochován na hřbitově u sv. Anny u hlavního vchodu do kostela. V Telči je po něm od roku 1902 pojmenovaná ulice v části města Podolí.
Biogram zpracoval v 90. letech minulého století pro biografický sborník osobností „Kdo byl kdo", které se o Telč zasloužily, člen jeho redakční rady Doc. MUDr. Otto Svoboda.
V Telčských listech mají pravidelnou rubriku výročí významných osobností. Její autor chtěl v letošním listopadovém čísle připomenout dvousté výročí narození Josefa Těšíka 16. listopadu 1813, které je uvedené ve zmíněném biogramu.
Nyní se dostáváme k tomu, jak jsme se o tom všem v Borech dozvěděli. Autor rubriky Telčských listů Oldřich Zadražil při pátrání o Josefu Těšíkovi navštívil i webové stránky naší obce, kde jsou o něm uveřejněny základní údaje. A protože zde zjistil datum narození 8.9.1814, které nesouhlasilo s jeho poznatky, obrátil se na obec s dotazem, jak jsme se k tomu datu dostali. Toto datum jsme získali z publikace Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou, které vydal FIBOX Třebíč pro Muzeum silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí v roce 1992. Pan Zadražil si proto údaje o narození ještě ověřil v diecézním archivu brněnského biskupství v Brně. Zjistil, že v knize narozených Horních Borů se nachází křestní zápis Josefa Těšíka z 15.11.1812. Rozdílné údaje, které okolo data narození existují, vysvětlila vedoucí archivu paní Marie Plevová tím, že datum narození 8.9.1814 patří jeho bratru Františkovi a datum 16.11.1813 pochází z nepřesných údajů uvedených v Galerii kněží brněnské diecéze. A protože tím bylo jako správné datum narození potvrzeno 15.11.1812 - 200. výročí narození Josefa Těšíka si v Telči připomněli v listopadovém čísle Telčských listů s ročním zpožděním.
Děkujeme panu Oldřichu Zadražilovi za to, že jsme získali správný údaj o narození našeho rodáka. A dozvěděli se, jak si ho považují v Telči. Jsme velmi rádi, že jsme si při této příležitosti mohli všechno uvědomit. A při návštěvě Telče si na P. Josefa Těšíka vzpomeňme! P. Kříž
 

Významný rodák Josef Těšík

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

tk-josef-1813* 8.9.1814 Horní Bory, V 30.1.1880 Telč
Vysvěcen r. 1838, farář, později děkan v Telči, člen družiny vlasteneckých kněží (Sušil, Procházka, Šmídek, hr. Sylva-Tarouca aj.). Hojně publikoval v novinách. Od r. 1850 spoluredaktor Hlasu.
Dílo: Růže a trní, Cestopisné obrázky 1852 (v Moravanu), Obrázky z Číny, 1869 (v Mor. Orlici), Výlet z Číny do Anamu (Našinec 1872-73)

______________________________________________________________________________________________
Těšík Josef
16. listopadu 1813, Horní Bory (Bory) u Velkého Meziříčí
30. ledna 1880, Telč

Studoval bohosloví v Brně, už během studia se přihlásil k vlasteneckým kněžím (Sušil, Procházka, M. Kulda). Byl vysvěcen v r. 1838. V letech 1850 - 1860 působil v Nosislavi u Židlochovic, 1860 - 1880 v Telči. Telčským děkanem byl od r. 1876.

Svými články přispíval do řady novin a časopisů (Hlas). Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, oblíbil si formu jinotajů, situoval své povídky kritizující poměry v Rakousku do Číny (Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě). V novinách vyšla i řada článků pod titulem „Kdo je vaším nepřítelem". Samostatně vydal sbírku Růže a trní, oplývající dobrým humorem. Kromě literární činnosti byl znám také jako propagátor včelařství.
V Telči se r. 1862 zasadil na radnici o to, aby vyučovacím jazykem na hlavní škole byla čeština a v r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby telčská reálka byla vzata pod zemskou správu.

Pochován je na hřbitově u sv. Anny.

(Tiray: Vlastivěda moravská. Telecký okres Brno 1913, str. 152, - aš - Bouřlivák v sutaně, Jihlavské listy 17. 2. 1995, Ad - Bouřlivák v sutaně (P. B. Pavlů), Jihlavské listy 3. 3. 1995)