Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

O obci

obec-boryBory se nachází 10 km severně od Velkého Meziříčí a 520 m nad mořem. Obec vznikla v r. 1972 spojením Dolních a Horních Borů, ke kterým patří osada Cyrilov. Obce však byly založeny už ve 14. století, jejich základ tvoří náves s kostelem. V Dolních Borech je to sv. Jiljí a v Horních Borech sv. Martin. Obec má i dva hřbitovy. Uprostřed návsi v Cyrilově stojí zvonička. Obce spojila nová výstavba rodinných domků. Základní škola, obecní dům s byty, prodejna a víceúčelová budova obecního úřadu tvoří nové centrum. Se 780 obyvateli a katastrální výměrou 1647 ha patříme mezi největší obce regionu.
Pole kolem obce jsou obklopena rozsáhlými lesy. Údolím protéká potok Babačka, jenž se vlévá nad nádrží Mostiště do řeky Oslavy. Z kopců u Cyrilova (662 m.n.m.) je daleký výhled. U Borů se zachovaly cenné části přírody. Přírodní památka Mrázkova louka je rašelinnou loukou s rosnatkou okrouhlolistou. Přírodní památka Rasuveň chrání zbytek pralesovitého lesa s původní skladbou dřevin. Leží uprostřed lesního komplexu, jenž je nadregionálním biocentrem ÚSES. V Horních Borech jsou vyhlášeny dva památné stromy. Okolí obce je světoznámou mineralogickou lokalitou a zdejší minerály jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách muzeí. V dole Hatě v Dolních Borech se těžil živec až do r. 1972. Zde se nacházely a stále nachází např. růženín, záhněda, turmalín, safír, andalusit a nově popsaný sekaninait. Celkem je to asi 100 minerálů a hornin. U Cyrilova byl v roce 1953 poprvé popsán cyrilovit. V kamenolomu v Horních Borech, kde se těží rula, byly odkryty veliké pecky serpentinizovaného peridotitu. Část katastru obce Horní Bory leží na hadcovém podloží.
Obyvatelům obce poskytují své služby základní a mateřská škola, pošta, kulturní dům, knihovna, obecní muzeum, rodinné centrum, prodejna smíšeného zboží a 2 pohostinství. V obci je hasičská zbrojnice, turistická ubytovna, travnaté fotbalové hřiště, školní a obecní víceúčelové hřiště, hřiště pro děti a rybník ke koupání. Kulturní dům s hasičskou zbrojnicí je také v Cyrilově. Některé druhy občanské vybavenosti slouží i menším obcím v okolí. Hospodářsky významné je zemědělství, kamenolom a lesní hospodaření. Jsou tu drobní podnikatelé a řemeslníci, jejichž počet a činnost se rozvíjí. Většina obyvatel však vyjíždí za prací, zejména do Velkého Meziříčí. V obci je dobré autobusové spojení. Vede tu žlutá a červená turistická značka a cyklotrasa Mlynářská stezka. V obci jsou rekreační chalupy, chaty a letní tábor.
Na lidové zvyky navazují nové tradice rozvíjené všemi spolky v obci. V roce 1997 byl obci udělen znak a prapor. Farní rada organizuje činnost naší farnosti. S dětmi a mládeží pracují školy, Mladí ochránci přírody, hasiči a sportovci. Senioři se schází v Klubu dobré pohody. Aktivní činnost vyvíjejí další organizace jako Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český svaz ochránců přírody nebo Český zahrádkářský svaz. V rámci komunitní školy obyvatelé využívají různé možnosti vzdělávání. V obci je pestrá nabídka sportovního vyžití. Hodně se využívá školní tělocvična a školní a obecní hřiště. TJ Družstevník má 6 fotbalových mužstev od přípravek po dospělé, hraje se tu volejbal, hokej, nohejbal, tenis a stolní tenis. Život v obci zaznamenává obecní kronika a 6x ročně je vydáván Borský zpravodaj. Každoročně se scházíme 1. ledna na Holém vrchu za Cyrilovem s obyvateli okolních obcí.
Dřívější budování obce stále pokračuje. Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci. Obec je plynofikována, nově je dokončena splašková kanalizace a nová ČOV. V roce 2015 byl vybudován obecní vodovod. Základní škola je rozsáhle přestavěna včetně nové tělocvičny. V roce 2015 byla vybudována nová MŠ pro 50 dětí. Na Cyrilově byla opravena místní komunikace a probíhají úpravy kulturního domu. U cest kolem obce jsou vysázena stromořadí.
V roce 2015 byla zpracována Strategie rozvoje obce. Jsme zapojeni do Programu obnovy vesnice. V krajském kole soutěže Vesnice roku obec získala v r. 2007 Čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny, v roce 2008 Čestné uznání za vzájemnou podporu a spolupráci obce a školy a v roce 2009 Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce. V roce 2010 Zelenou stuhu za zeleň. Obecní knihovna obdržela státní cenu „Knihovna roku 2007". V ZŠ Bory sídlí „Národní síť venkovských komunitních škol o.s.


Pro další informace klikněte na MENU vlevo