Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

eonpdfUpozornění_vlastníkům_či_uživatelům_nemovitostí_Pozemků_-_Plakát.pdf

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon, dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin

Jmenovitá napětí AC (kV)

Holé vodiče (m)

Vodiče se základní izolací (m)

Izolovaný kabelový systém (m)

Nad 1 do 35 včetně

7 (10) ̽

2

1

Nad 35 do 110 včetně

12 (15) ̽

5

2

 ̽vedení vybudovaná do 31. 12. 1994

Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesních průsecích je ochranné pásmo:

- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m,

- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m.

V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Vedení NN ochranné pásmo nemá, ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302, tzv. nejkratší vzdálenosti.